Stichting For Your Glory Ministries

De stichting is opgericht 23-09-2016 en heeft ten doel:

Het verkondigen van de boodschap in alle delen van de wereld. Het verkondigen van de boodschapwil zeggen: het Evangelie van Jezus Christus in de volle Bijbelse zin van het woord van God, met allehaar ter beschikking staande middelen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Dhr. P. Kroon- voorzitter
Dhr. A. Nahuis- secretaris
Mw. T. Vijselaar- penningmeester

De stichting laat zich voor de dagelijkse leiding vertegenwoordigen door haar Algemeen Directeur,Dhr. J.J. Kempeneers

Beloningsbeleid bestuursleden
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor verrichte werkzaamheden.

Adresgegevens, bankrekening (IBAN), ANBI, RSIN
Het postadres van de stichting is Marsstraat 14, 1771 BR Wieringerwerf, tel. 06.14561119, email.coentineke@hetnet.nl . De stichting is een ANBI, m.a.w. giften aan de stichting zijn ondervoorwaarden fiscaal aftrekbaar. Het bankrekening nummer (IBAN) is: NL49INGB0007557475 t.n.v.Stichting For Your Glory Ministries. Het RSIN nummer is 8567.52.873.

De stichting heeft het volgende beleidsplan opgesteld:
A. Spreekbeurten houden in kerkelijk verband in Nederland en tevens in het buitenland.


B. Evangelisatie trainingen en acties organiseren in kerkelijk verband in Nederland en tevens in hetbuitenland.


C. Het maken van zendingsreizen naar het buitenland om kerken te helpen met haar opdrachtmensen toe te rusten op de volgende (deel)gebieden
:• 1: Trainingen in missionair-zijn.
• 2. Houden van spreekbeurten in plaatselijke kerken.
• 3. Organiseren en uitvoeren van sociaal-maatschappelijke acties voor de allerarmsten.
• 4. Hoop te geven aan mensen in uitzichtloze situaties door persoonlijke bezoeken terbemoediging, praktische (financiële) steun aan de allerarmsten en hen in contact te brengenmet de plaatselijke sociale instanties.

D . Het houden van genezingsdiensten, om door middel van de Bijbel, het Woord van God, en gebedgenezing te bewerkstelligen voor iedere zieke ongeacht geloofsovertuiging o.i.d.

E. Het organiseren van jongeren(groeps)reizen naar arme landen voor sociale bewustwording en hulpaan de allerarmsten als onder hierboven C.4

.Het vermogen van de stichting zal gevormd worden door:
Giften, legaten en erfenissen

Collectes opgehaald tijdens campagnes en bijeenkomsten

Werving van fondsen via nieuwsbrieven en sociale media

Overige verkrijgingen en baten uit voornoemde punten A t/m E, en tevens door sponsoring door:
1. Kerken en organisaties
2. Particulieren met de mogelijkheid van deelname aan een zendingsreis voor eigen rekening
3. Bedrijven

Het beheer van het vermogen geschiedt door het bestuur overeenkomstig de statuten
Het bestuur vergadert minimaal twee maal per jaar en bespreekt daarbij de financiën, waarbij hetdagelijks beheer valt onder de verantwoording van de Penningmeester.

De directeur is hierin de uitvoerend persoon binnen de door het bestuur gestelde grenzen (zoalsgesteld in het Huishoudelijk Reglement).

Het vermogen van de stichting mag besteed worden aan:
1. Stichtingskosten en overige kosten zoals bankkosten, administratiekosten e.d. nodig tot hetin stand houden van de stichting.
2. Promotiekosten zoals voor website(s), logo-ontwerp, visitekaartjes, pamfletten e.d.
3. Bekostiging zendingsreizen door de Directeur (reis- en verblijfskosten).
4. Schenkingen aan goede doelen voor hulp aan bijv. de eerder genoemde allerarmsten.
5. Kilometer vergoeding vanwege het houden van spreekbeurten e.d. door de Directeur.
6. Huur van gebouwen, tenten e.d. voor het houden van samenkomsten
7. Naar redelijkheid gemaakte kosten van bestuursleden
8. Personeelskosten voor een dienstverband van de Directeur indien toekomstigeontwikkelingen dit mogelijk maken

Jaarrekening
De eerste jaarrekening sinds de oprichting op 23-09-2016 zal vanaf 31-12-2017 op deze webpaginageplaatst worden en jaarlijks vernieuwd.